Avís legal


0. Protecció de Dades de Caràcter PersonalEn compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que ens faciliti seran tractades per OFTALVIST, amb domicili social a l'Avda. de Dénia 103, Alacant Espanya, amb CIF número B53685806, amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra sol·licitud. En aquest sentit, us informem que la base legal del tractament de gestió i resposta a les sol·licituds es basa en l'interès legítim d'OFTALVIST, així com en el compliment d'una obligació legal.

Així mateix, posem en el seu coneixement que pot accedir, rectificar i suprimir les dades, així com exercir la resta de drets reconeguts per la normativa, en els termes que figuren a la informació addicional que podrà consultar a la Política de Protecció de Dades d'OFTALVIST, que figura al peu de la nostra pàgina web www.oftalvist.es.

I. OBJECTEAquestes Condicions Generals d'Ús regulen l'ús del lloc web www.oftalvist.es (en adelante, el Sitio Web) que Oftalmología Vistahermosa SL (en endavant OFTALVIST), posa a disposició de les persones que accedeixin al seu lloc web per tal de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés a aquests, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això anomenat conjuntament els "Serveis").

OFTALVIST, amb domicili social a l'Avda. de Dénia 103, Alacant Espanya, amb CIF número B53685806, és una entitat titular del present Lloc Web la utilització del qual es regula mitjançant aquest document. Per contactar amb OFTALVIST, podeu utilitzar l'adreça de correu postal a dalt indicada, així com l'adreça de correu electrònic info@oftalvist.es, i el telèfon +34 901 010 190.

Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme ha de fer-se gaudint de la condició d'Usuari, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, la condició d'Usuari esmentada suposa l'adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al Lloc Web.

OFTALVIST es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, OFTALVIST recomana a l'Usuari llegir-lo atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals OFTALVIST també vol complir amb les seves obligacions legals, així com regular-ne l'ús. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les pàgines esmentades, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc Web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, l'Usuari, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els seràn d'aplicació les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

II. ACCÉS I SEGURETATL'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats Usuaris i formar part de la denominada "Comunitat Privada d'OFTALVIST" L'identificador de l'Usuari estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya.

Per accedir al compte propi de l'Usuari, caldrà incloure aquest identificador, així com una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata, en la manera com es recull al Lloc Web.

III. UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEISL'Usuari s'obliga a fer servir els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

(a) utilitzar els serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès; (c) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a OFTALVIST oa tercers; (d) emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació; L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que OFTALVIST pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra inclosa en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

OFTALVIST vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció sencera, el Servei o excloure l'Usuari del Lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualssevol conductes que segons el parer d'OFTALVIST resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc Web, la Llei, les normes establertes per OFTALVIST o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi d'OFTALVIST o els seus col·laboradors.

IV. DRETS DE PROPIETATTots els continguts del Lloc Web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l'exclusiva propietat d'OFTALVIST o de tercers, els drets dels quals ostenta legítimament OFTALVIST , estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Aquells Usuaris que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen OFTALVIST per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret de explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se els Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d'aquest Lloc Web hauran d'adreçar-se a la següent adreça de correu electrònic: recepcion@oftalvist.es

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITATAmb independència del que estableixen les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en aquest Lloc Web, OFTALVIST no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc Web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.

OFTALVIST es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, OFTALVIST no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, es puguin exigir responsabilitats a OFTALVIST en aquest sentit.

OFTALVIST no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions dels serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control d'OFTALVIST, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi civil, s'entenen inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control d'OFTALVIST, com ara: decisió de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que OFTALVIST hagi adoptat les mesures de seguretat raonables segons l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, OFTALVIST no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. OFTALVIST exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats.

OFTALVIST tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al vostre lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, queda exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i les informacions que s'hi aboquen. En aquest sentit, OFTALVIST no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent. De la mateixa manera, OFTALVIST exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració als sistemes informàtics així com als documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

OFTALVIST no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a OFTALVIST, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent-hi, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir OFTALVIST que tingui relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per part seva del que estableixen aquestes Condicions Generals o la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en aquestes condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

VII. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEBOFTALVIST no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre la seva exactitud o fiabilitat. La funció dels enllaços que apareixen a OFTALVIST és exclusivament informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podreu ampliar els Serveis oferts pel Portal. OFTALVIST no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. Aquests serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa OFTALVIST no pot controlar i no controla la licitud dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l'Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació i els serveis existents en els continguts de tercers.

VII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓL'ús d'aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.
¿Tens dubtes?

Et truquem


Estem a la teva disposició.
T'assessorem gratis, només has d'emplenar el formulari i ens posarem en contacte amb tu.
901 010 190


Call center Oftalvist


Informació RGPD
Subscriu-te a la NewsletterVols conèixer l'últim en les tècniques més avançades i consells per a la cura dels teus ulls?


Informació RGPD