Notificació de privacitatIntroducció


Aquesta Política de Protecció de Dades està adaptada específicament a la web de Oftalmología Vistahermosa S.L. (www.oftalvist.es), així com a les aplicacions i serveis, dels quals el titular de les dades de caràcter personal pogués fer ús a través de la pàgina web esmentada (denominats col·lectivament “Serveis”). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a la Política de Protecció de Dades, Oftalmología Vistahermosa S.L. (en endavant, OFTALVIST) podrà comunicar les seves dades personals a altres empreses del Grup, quan sigui necessari per a la prestació dels serveis esmentats.

Aquesta Política de Protecció de Dades es podrà modificar per Oftalmología Vistahermosa S.L., prèvia comunicació al titular de les dades a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè la pugui conèixer i continuar utilitzant els nostres Serveis. El fet de continuar gaudint dels nostres Serveis després d'haver-vos comunicat les modificacions esmentades, suposarà que està d'acord amb aquestes, llevat que sigui necessari el consentiment exprés.

¿Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?


El responsable de tractament de les dades personals que el titular de les dades faciliti a la pàgina web (www.oftalvist.es) serà la societat Oftalmología Vistahermosa S.L. (en adelante, OFTALVIST), amb domicili situat a l'Avda. de Dénia 103, Alacant (Espanya).

Per a l'adequada gestió del tractament de les vostres dades personals, OFTALVIST té designat un Delegat de Protecció de Dades davant el qual podreu acudir per resoldre qualsevol qüestió que necessiteu, podent contactar a través del correu electrònic DPO@grupoasisa.com.

¿Amb quina finalitat tractem les vostres dades?


A OFTALVIST podem tractar les dades personals demanades del titular dels mateixos per a les següents finalitats:

1. Contacte “et truquem” i “demana cita”: gestionar les dades de les persones interessades que contacten amb OFTALVIST a través dels formularis que OFTALVIST posi a disposició de l'usuari. Així mateix, les vostres dades seran tractades per tal de gestionar les consultes i cites que vostè ens faci arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.

2. Treballa amb nosaltres: gestionar la recepció del vostre Currículum Vitae a través de l'enviament d'un correu electrònic, així com de les dades personals que si escau es generin com a conseqüència de la participació en processos de selecció, amb la finalitat d'analitzar el vostre perfil professional i de possibilitar-vos la participació en els processos de selecció de personal organitzats per OFTALVIST a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s'originin periòdicament, així com tramitar la seva eventual incorporació a la plantilla d'OFTALVIST. Us informem que conservarem les vostres dades per un període de no superior a un any per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d'ocupació existents.

3. Publicitat de productes i serveis propis i tercers: Després de demanar el consentiment oportú d'acord amb la vigent normativa sobre protecció de dades, OFTALVIST podrà fer-li arribar, tant a través de correu postal, com mitjançant correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada als seus característiques de la pròpia entitat, relacionada amb els serveis propis serveis de la companyia.

4. Altres canals: En els termes previstos a la normativa vigent, OFTALVIST podrà contactar també amb l'interessat i recollir les seves dades a través d'altres canals com ara telèfon, correu electrònic, apps titularitat d'OFTALVIST o xarxes socials, cas en què serà informat sobre les finalitats per als que es tractaran les seves dades, i si escau, es demanarà convenientment el seu consentiment en cadascun dels canals esmentats.

¿Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?


Les dades tractades provenen de:

Dades facilitades per l'interessat, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats i de les relacions que entaula amb OFTALVIST.

Dades derivades de la prestació del servei i del manteniment de lactivitat. Dins aquesta categoria s'inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l'accés als "serveis" posats a disposició de l'usuari.

La pròpia gestió, manteniment i desenvolupament de la relació amb el pacient.

Dades obtingudes destudis de màrqueting en què el pacient hagi acceptat participar i hagi donat el consentiment per ser utilitzats.

En funció del servei, les dades tractades poden abastar entre d'altres la següent tipologia:

Dades identificatives (p.ej., nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).

Dades socioeconòmiques (p.ej. econòmics, financers).

Dades de transaccions de béns i serveis (p. ej. pagaments dels serveis realitzats).

Dades d'informació comercial (p.ej. interessos en productes o serveis).

Dades de salut.

¿Quina és la legitimació legal per al tractament de les vostres dades?


El tractament de les vostres dades relatives a “Contacte”, “Demana cita”, “Et truquem” (en el cas que es desenvolupin i s'incorporessin dins del web OFTALVIST) i altres canals de comunicació a la vostra disposició, estan basats en el consentiment.

La comunicació de les vostres dades i l'enviament de publicitat i màrqueting de productes propis o similars als contractats per l'interessat, o en els casos de publicitat de tercers, està basat, igualment, en el consentiment de l'interessat que necessàriament haurà de prestar.

¿A qui es comuniquen les vostres dades?


Les dades personals tractades per OFTALVIST per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades a persones, entitats, organismes i institucions que poguessin acreditar un interès legítim o obligació legal, així com, a les Societats del Grup ASISA i tercers.

¿Per quant de temps conservarem les vostres dades?


Les dades personals seran conservades durant el temps establert a la normativa sobre autonomia del pacient així com a altres lleis sectorials d'aplicació. Transcorreguts els terminis esmentats, les dades seran suprimides d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa implicarà el bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, defensor del poble, ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que en puguin derivar i, transcorregut aquest, es procedirà a la seva completa eliminació.

¿Quins són els seus drets?


Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a OFTALVIST s'estàn tractant dades personals que li concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, l'interessat podrà exercitar els següents drets:

Accedir a les vostres dades per tal de conèixer el tractament de les dades personals de l'interessat dutes a terme per OFTALVIST.

Sol·licitar la rectificació quan l'interessat els consideri inexactes i estiguin sent objecte de tractament per part d'OFTALVIST.

Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els casos en què la normativa així ho contempli. En aquests casos, OFTALVIST conservarà les dades objecte de la limitació per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades.

Així mateix, et té dret a accedir, rectificar, suprimir les dades, limitar-ne el tractament, oposar-se al tractament i exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals, tot això de forma gratuïta, dirigint escrit amb la referència “Protecció de Dades” a la Avda. de Dénia 103, Alacant (Espanya), o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça del Delegat de Protecció de Dades DPO@grupoasisa.com. En tots dos casos, l'interessat haurà de facilitar juntament amb l'escrit corresponent una fotocòpia del document nacional d'identitat.

Finalment, el titular de les dades podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció a l'exercici dels seus drets.
¿Tens dubtes?

Et truquem


Estem a la teva disposició.
T'assessorem gratis, només has d'emplenar el formulari i ens posarem en contacte amb tu.
901 010 190


Call center Oftalvist


Informació RGPD
Subscriu-te a la NewsletterVols conèixer l'últim en les tècniques més avançades i consells per a la cura dels teus ulls?


Informació RGPD